Algemene Voorwaarden P-S-L Licht en Geluid

Versie : 2023
Artikel 1. | Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn
vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen
niet anders voortvloeit.

 • 1.1. PSL: Professional Sound & Light BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden,
  gevestigd aan Aambeeld 11, 1671 NT te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder
  KvK-nummer 90925076.
 • 1.2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie PSL een overeenkomst heeft
  gesloten of beoogt te sluiten.
 • 1.3. Partijen: PSL en de wederpartij gezamenlijk.
 • 1.4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de wederpartij en PSL tot stand gekomen
  overeenkomst, waarmee PSL zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot: – het verlenen van
  diensten en/of
  de verhuur van zaken zoals bedoeld in artikel 7.1.
 • 1.5. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens PSL ten
  behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest
  ruime zin des woords, begrepen kan zijn: de technische verzorging van evenementen, inclusief
  eventueel transport van daarbij te gebruiken zaken en/of de op- en/of afbouw en/of de bediening
  van die zaken.
 • 1.6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
  communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


  Artikel 2. | Toepasselijkheid algemene voorwaarden, aanbod en totstandkoming van de
  overeenkomst
 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PSL en iedere tot stand
  gekomen overeenkomst.
 • 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de
  uitvoering waarvan derden door PSL worden betrokken.
 • 2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst van
  toepassing, behoudens voor zover zij door PSL uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk
  worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Op mondelinge afspraken tussen partijen of
  mondelinge toezeggingen van PSL kan dan ook geen beroep worden gedaan indien en voor
  zover zij niet schriftelijk door PSL zijn bevestigd.
 • 2.5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene
  voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen
  onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde
  een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 • 2.6. Elk door PSL aan de wederpartij uitgebracht aanbod, zoals een offerte, is vrijblijvend.
 • 2.7. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van PSL, binden hem niet.
 • 2.8. Aan een aanbod van PSL dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of
  onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 • 2.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht PSL niet tot de nakoming van een gedeelte van
  het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 2.10. Een overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment
  dat PSL een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel op het moment dat de
  wederpartij akkoord heeft gegeven op een aanbod, zoals offerte van PSL, dan wel doordat
  uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, zoals door afgifte van het gehuurde of het
  uitvoeren van een opdracht. Indien de overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand komt, dan
  geldt de offerte, de factuur dan wel een andere schriftelijke bevestiging door PSL, als bewijs van
  de overeenkomst.
 • 2.11. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of
  rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn.
  De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
  verplichtingen uit die overeenkomst.
 • 2.12. De wederpartij wordt bij het aangaan van de overeenkomst geacht te handelen in de
  uitoefening van een bedrijf of beroep. Op eerste verzoek van PSL zal de wederpartij aan PSL
  overleggen een actueel uittreksel uit het Handelsregister en zo nodig andere bescheiden waaruit
  de bevoegdheid van de handelende natuurlijke persoon blijkt.


  Artikel 3. | Duur en annulering van overeenkomsten
 • 3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door
  afronding van de opdracht, dan wel, in geval van losse verhuur als bedoeld in artikel 7, door
  verstrijken van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend met voorafgaande
  uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van PSL kan de looptijd van de overeenkomst worden
  verlengd, welke dan wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
 • 3.2. De bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking zijn bestemd
  om ook na het eindigen van de overeenkomst te gelden, blijven ook na het eindigen van de
  overeenkomst van kracht.
 • 3.3. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van
  kracht. Bij annulering:
 • tot de zevende dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang
  van de dienstverlening, zal 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden
  gebracht;
 • tussen de zevende dag(inclusief) en tweede dag(exclusief) vóór de huurperiode c.q.
  overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 50% van de overeengekomen
  totaalprijs in rekening worden gebracht;
 • tussen de tweede dag (inclusief) en 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag
  van aanvang van de dienstverlening, zal 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening
  worden gebracht;
 • later dan 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van de aanvang van de
  dienstverlening, zal 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht.
 • 3.4. Indien de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, wordt de totaalprijs
  voor toepassing van het vorige lid berekend aan de hand van de verwachte totaalprijs. Deze wordt
  naar redelijkheid door PSL vastgesteld.
 • 3.5. Indien de door PSL geleden schade ten gevolge van de annulering door de wederpartij,
  hoger is dan gedekt krachtens artikel 3.3 en 3.4, komt deze schade aanvullend voor rekening van
  de wederpartij, doch met dien verstande dat het totaalbedrag dat de wederpartij ten gevolge van
  de annulering aan PSL verschuldigd is, nimmer meer zal belopen dan 100% van de
  overeengekomen totaalprijs.


  Artikel 4. | Rechten en verplichtingen van partijen in het algemeen
 • 4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is PSL gerechtigd ter uitvoering
  van de overeenkomst goederen ter beschikking van de wederpartij te stellen die afwijken van de
  uitdrukkelijk overeengekomen goederen, mits deze gelijkwaardig zijn en tenminste dezelfde
  functionaliteit hebben.
 • 4.2. De wederpartij staat ervoor in dat zij PSL , zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor
  zover de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen
  bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst
  redelijkerwijs relevant zijn, waaronder, indien relevant, mede begrepen informatie omtrent
  bijzondere beperkingen met betrekking tot de locatie van uitvoering, de beschikbare stroom-, laadden losvoorzieningen op of bij die locatie en de beschikbaarheid van die locatie voor op- en
  afbouwwerkzaamheden. De wederpartij staat in voor de tijdige aanlevering en juistheid en
  volledigheid van de door haar verstrekte informatie, bij gebreke waarvan zulks niet als
  tekortkoming van PSL kan worden beschouwd en PSL niet aansprakelijk is voor de eventueel
  daardoor ontstane schade.
 • 4.3. De wederpartij dient PSL voorts steeds onverwijld te informeren over feiten en
  omstandigheden die in verband met de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst van belang
  kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de
  overeenkomst te optimaliseren.
 • 4.4. De wederpartij dient PSL ter zake onverwijld in te lichten, indien beslag wordt gelegd op
  goederen van de wederpartij dan wel op goederen die door PSL bij de uitvoering van de
  overeenkomst zijn betrokken, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling)
  wederpartij ’s eigendomsrechten dreigen te worden beperkt of geschaad.
 • 4.5. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie
  van de wederpartij, dan wel overige door de wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering
  van overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter
  beschikking van PSL staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke
  uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 • 4.6. De wederpartij staat ervoor in dat PSL de overeenkomst tijdig kan uitvoeren en de
  toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle door PSL mee te brengen
  zaken. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de aangewezen ruimte voor opslag dan wel
  plaatsing van de hier bedoelde zaken is leeggeruimd, veilig en voor het overige daarvoor geschikt
  is.
 • 4.7. Het ontbreken van de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste
  vergunningen, komt voor risico van de wederpartij en laat haar verplichting tot betaling van de
  overeengekomen prijs en kosten onverlet.
 • 4.8. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van PSL, aanvaardt hij geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de wederpartij ingetreden bij de uitvoering
  van de overeenkomst. De wederpartij staat ervoor in dat de zaken die door PSL worden
  meegebracht en op locatie van de wederpartij worden geplaatst of opgeslagen, krachtens een
  schadeverzekering voldoende zijn verzekerd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle gedurende
  de uitvoering van de overeenkomst aan haar eigen zaken, alsmede aan de zaken van PSL door
  haar, haar ondergeschikten, de bezoekers van het betreffende evenement dan wel overige derden
  berokkende schade, een en ander voor zover de wederpartij niet bewijst dat de schade uitsluitend
  aan PSL of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kan worden
  toegerekend.
 • 4.9. PSL en/of de door hem tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken
  van het stroomnet en andere door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van
  uitvoering van de overeenkomst.
 • 4.10. Na afloop van een evenement is PSL niet verantwoordelijk voor de schoonmaak van de
  locatie.
 • 4.11. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de
  bovenstaande leden van dit artikel, is PSL, onverminderd het bepaalde in het overige van deze
  algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
  eventuele vertragings-/wachturen en/of eventueel gemaakte extra kosten, door te berekenen aan
  de wederpartij.


  Artikel 5. | Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
 • 5.1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is
  om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt
  begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
  overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief
  opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd
  overeengekomen. Daardoor kan het door de wederpartij verschuldigde of nog verschuldigd
  wordende, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs en/of vaste kosten,
  uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van wijziging van vaste prijzen en/of kosten, zal PSL
  daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 • 5.2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het
  overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. PSL
  zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen,
  tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 • 5.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of
  aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend
  kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij PSL de
  onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had
  behoren te ontdekken. PSL zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier
  bedoelde kosten door te berekenen.
 • 5.4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
  uitvoering en/of levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
  van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of
  levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is PSL gerechtigd om daaraan pas
  uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere
  voorwaarden.
 • 5.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PSL een verzoek van de wederpartij tot wijziging
  van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van PSL kan worden
  gevergd.
 • 5.6. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit
  artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van PSL schriftelijk vastgelegd. Ook
  indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden
  vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs en meerkosten die daarvan
  het gevolg zijn.


  Artikel 6. | Derden en termijnen
 • 6.1. PSL is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te
  laten aan derden. Behoudens indien en voor zover de wet daaraan onder de gegeven
  omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt PSL geen aansprakelijkheid voor schade, van
  welke aard dan ook, ontstaan door een doen of nalaten van derden die door PSL bij de uitvoering
  van de overeenkomst zijn betrokken. De wederpartij wordt aanbevolen zorg te dragen voor een
  verzekering ter dekking van de bedoelde schade.
 • 6.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door PSL bij de
  overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op
  het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij in plaats van PSL partij bij de
  overeenkomst.
 • 6.3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de
  overeenkomst van toepassing.
 • 6.4. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel het niet betreft
  te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde
  periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door PSL
  vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft
  verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van PSL
  treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de wederpartij PSL schriftelijk in gebreke
  heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen PSL zijn
  verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde
  termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde redelijke termijn bedraagt ten minste vier weken,
  tenzij nakoming binnen die termijn redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.


  Artikel 7. | Losse verhuur van zaken
 • 7.1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die voorzien in de verhuur van zaken (hierna
  “gehuurde”) waarbij het gehuurde zich gedurende de looptijd van de overeenkomst in de macht
  van de wederpartij of een andere door haar aangewezen derde bevindt en niet PSL of een door
  hem aangewezen derde voortdurend het beheer over het gehuurde uitoefent (hierna aangeduid
  als “losse verhuur”).
 • 7.2. Levering van het gehuurde geschiedt door afhalen daarvan door of namens de wederpartij
  op de door PSL aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt terug levering op
  overeenkomstige wijze.
 • 7.3. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het
  gehuurde aan haar is geleverd. De wederpartij is verplicht het gehuurde terstond bij de levering op
  eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Latere reclames te dier zake zullen
  niet in behandeling worden genomen. De wederpartij kan ter zake geen recht tot
  schadevergoeding of vervanging geldend maken.
 • 7.4. Indien het gehuurde door enige oorzaak zonder annulering niet op het overeengekomen
  tijdstip door de wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de wederpartij niettemin de prijs over
  de gehele gebruiksperiode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de
  wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de wederpartij niet onverwijld na sommaties
  het gehuurde in ontvangst neemt, is PSL gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de
  overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft.
 • 7.5. Wanneer het gehuurde eerder dan overeengekomen wordt geretourneerd, blijft de
  wederpartij de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
 • 7.6. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het
  gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan
  haar is geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij bekend te zijn
  met de werking van het gehuurde en erkent de wederpartij dat het gehuurde beantwoordt aan het
  doel waarvoor zij het gehuurde huurt.
 • 7.7. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de
  bestemming van het gehuurde. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor
  rekening en risico van de wederpartij.
 • 7.8. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en tevens
  zorgdragen voor een passende en veilige opslag van het gehuurde. De wederpartij is te allen tijde
  verplicht PSL dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats
  waar het gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het gehuurde te laten inspecteren.
 • 7.9. Indien door PSL aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen
  worden verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
 • 7.10. Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde aan zaken te bevestigen door middel
  van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins, waardoor schade aan het gehuurde ontstaat of
  kan ontstaan.
 • 7.11. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten
  de locatie waar het volgens overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van
  derden te stellen.
 • 7.12. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of
  onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige
  zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot PSL in elk geval de verantwoording en het risico
  voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde
  geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 • 7.13. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of gebrek in of aan het gehuurde voordoet,
  dient wederpartij dit direct te melden aan PSL. Het is de wederpartij niet toegestaan zelf gebreken
  of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Tenzij de wederpartij
  ten aanzien van de overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor onderhoud of reparatie
  voortvloeit uit aan de wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal PSL het
  gehuurde kosteloos voor de wederpartij onderhouden en herstellen, dan wel, in het geval
  spoedige reparatie niet mogelijk is, vervangende goederen leveren. PSL is niet gehouden tot
  onderhoud buiten zijn eigen vestiging; voor onderhoud of reparatie op een andere plaats dan de
  vestiging van PSL kunnen de daarmee gemoeide extra kosten aan de wederpartij in rekening
  worden gebracht. PSL zal dit in een voorkomend geval vooraf aan de wederpartij mededelen.
 • 7.14. De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf
  het moment waarop het gehuurde aan de wederpartij beschikbaar is gesteld. De wederpartij dient
  het gehuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren, als het gehuurde niet reeds wordt
  gedekt door een verzekering van de wederpartij.
 • 7.15. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de wederpartij verplicht
  hiervan terstond melding te doen aan de PSL. Tevens zal de wederpartij in geval van diefstal of
  verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente
  waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die
  aangifte terstond aan de PSL doen toekomen. Indien de wederpartij de in dit lid genoemde
  verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
  voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan PSL die het gevolg zal zijn van de
  hiervoor genoemde gebeurtenissen.
 • 7.16. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van PSL, vrijwaart de wederpartij PSL van alle
  aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het
  gehuurde. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke
  aanspraken te vergoeden.
 • 7.17. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de
  wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van
  PSL om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.
  Teruglevering en schade
 • 7.18. De wederpartij is verplicht om het gehuurde, almede alle daarbij behorende bescheiden, in
  oorspronkelijke en gereinigde staat en in de oorspronkelijke verpakking waarin het door haar is
  ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de overeenkomst, terug te leveren op de
  wijze zoals bedoeld in artikel 7.2. De wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de dagprijs
  van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke blijft met het
  terugleveren van het gehuurde, onverminderd het recht van PSL om vergoeding te vorderen van
  de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade.
 • 7.19. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld
  van PSL, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de
  wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van PSL , feitelijk
  geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Indien het gehuurde,
  behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan PSL wordt teruggeleverd dan waarin het bij
  aanvang van de huur ter beschikking van de wederpartij is gesteld, is de wederpartij aansprakelijk
  voor alle door PSL gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van PSL om
  huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
 • 7.20. Indien bij teruggave van het gehuurde deze niet direct door PSL gecontroleerd wordt op
  schade, zal PSL dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave. De schade in verband met
  eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de wederpartij krachtens deze
  algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de wederpartij.


  Artikel 8. | Klachten
 • 8.1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst door PSL dienen door de
  wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, onverwijld na constatering, althans het
  redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan PSL
  mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan PSL
  schriftelijk te worden bevestigd.
 • 8.2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na
  factuurdatum schriftelijk bij PSL te worden ingediend.
 • 8.3. Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gronden die tot de klacht
  aanleiding geven, te bevatten, zodat PSL in staat is adequaat te reageren.
 • 8.4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor PSL uit een dergelijke klacht geen
  enkele verplichting voort.
 • 8.5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere
  nakoming van de overeenkomst bestaan.


  Artikel 9. | Overmacht
 • 9.1. PSL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en
  voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een
  rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
  toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten toedoen van PSL
  ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Daaronder
  worden in ieder geval begrepen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen,
  onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden en alle overige situaties welke op
  grond van de wet overmacht met zich meebrengen.
 • 9.2. PSL behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de
  aanleiding tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 • 9.3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt,
  zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • 9.4. Indien PSL bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
  verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij,
  tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,
  respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er
  sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 • 9.5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer
  voor vergoeding in aanmerking.


  Artikel 10. | Opschorting en ontbinding
 • 10.1. PSL is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,
  bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
  de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
  wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel
  na het sluiten van de overeenkomst PSL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
  geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van
  de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te
  schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de
  wederpartij schriftelijk door PSL in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
  termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de
  nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 • 10.2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling
  heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is
  verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins
  niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is PSL gerechtigd om de overeenkomst met
  onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De wederpartij is in
  dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan
  een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder
  curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 • 10.3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband
  met het door PSL op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 • 10.4. De wederpartij is verplicht de schade die PSL ten gevolge van de opschorting of ontbinding
  van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 • 10.5. Indien PSL de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de
  wederpartij terstond opeisbaar en is PSL, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het
  gehuurde onmiddellijk terug te halen.


  Artikel 11. | Prijzen, kosten en betalingen
 • 11.1. Het aanbod van PSL dan wel het contract vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave
  van de prijs- en kostenfactoren, waaronder een eventuele waarborgsom mede begrepen. Alle
  door PSL vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Indien voorafgaand aan de
  totstandkoming van de overeenkomst geen prijsopgave plaatsvindt, wordt de overeenkomst
  uitgevoerd tegen de op het moment van tot stand komen van de overeenkomst door PSL
  gehanteerde tarieven. In dat kader dient de wederpartij er rekening mee te houden dat PSL zijn
  prijzen jaarlijks per 1 januari herziet, waaronder tevens de door hem verleende vaste kortingen.
  Voor nieuw te sluiten overeenkomsten gelden steeds de herziene, op het moment van tot stand
  komen van de overeenkomst door PSL gehanteerde tarieven, ook indien van de herziene
  tarieven niet uitdrukkelijk mededeling is gedaan aan de wederpartij en zonder dat de wederpartij
  ten aanzien van deze nieuw te sluiten overeenkomsten aanspraak maakt op eventueel eerder
  voor haar geldende kortingen.
 • 11.2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven
  of andere heffingen van overheidswege, is PSL gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten
  dienovereenkomstig te wijzigen.
 • 11.3. Prijzen en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod van en
  door PSL, bij PSL bekende prijs- en kostenbepalende factoren. PSL behoudt zich het recht voor
  om wegens wijziging van lonen of andere prijs- of kostenbepalende factoren, de overeengekomen
  prijzen c.q. kosten dienovereenkomstig te wijzigen en aan de wederpartij door te berekenen.
  Daaronder valt tevens de omstandigheid dat de dienstverlening als gevolg van een omstandigheid
  die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij komt, uitloopt. Indien op basis van een uurtarief
  wordt gewerkt, worden dan ook de daadwerkelijk gewerkte uren aan de wederpartij doorberekend.
 • 11.4. Indien en voor zover de door de wederpartij verschuldigde prijs een dagprijs betreft, wordt
  voor de vaststelling van de bedoelde prijs een gedeelte van een dag als een gehele dag
  aangemerkt.
 • 11.5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot
  vooruitbetaling van de volledige overeengekomen prijs en kosten, met dien verstande dat indien
  de overeenkomst een huurovereenkomst voor langere tijd betreft, PSL eveneens is gerechtigd de
  wederpartij maandelijks te factureren. In geval van vooruitbetaling, maakt de wederpartij niet
  eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door PSL totdat deze vooruitbetaling
  volledig door PSL is ontvangen.
 • 11.6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt
  geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft
  aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen
  op de wederpartij terstond opeisbaar.
 • 11.7. De wederpartij doet afstand van het recht van retentie. De wederpartij is niet bevoegd tot
  verrekening van het door haar aan PSL verschuldigde met enige tegenvordering. Voorts is de
  wederpartij niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens PSL geheel of gedeeltelijk op te
  schorten en is elk beroep van de wederpartij op compensatie uitgesloten.
 • 11.8. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde
  termijn, op de door PSL overigens voorgeschreven wijze.
 • 11.9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van
  rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over
  het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
 • 11.10. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van
  door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 • 11.11. De eventueel door de wederpartij betaalde waarborgsom zal door PSL mogen worden
  verrekend met de vorderingen van PSL op de wederpartij.


  Artikel 12. | Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • 12.1. In het kader van zijn dienstverlening verbindt PSL zich jegens de wederpartij uitsluitend tot
  een inspanningsverbintenis zonder in te kunnen staan voor enig door de wederpartij beoogd
  resultaat.
 • 12.2. PSL is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet, niet naar
  behoren of niet naar verwachting functioneren van de door PSL beschikbaar gestelde zaken of
  die in verband met het gebruik of de aanwezigheid daarvan wordt toegebracht aan personen en/of
  zaken.
 • 12.3. Indien en voor zolang zaken van PSL al tijdens de uitvoering van de overeenkomst door
  hem of door hem aangewezen derden worden beheerd, is het gebruik van die zaken voor risico
  van PSL. In geval van schade aan die zaken ten gevolge van vandalisme, diefstal of andere
  redelijkerwijs niet voor risico van PSL komende omstandigheden, is de wederpartij jegens PSL
  evenwel aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Alle schade aan apparatuur,
  vervoermiddelen, andere zaken, crew en toebehoren van PSL, door welke oorzaak dan ook,
  zowel in eigendom van PSL als ingehuurd, veroorzaakt door de wederpartij, door derden anders
  dan door PSL aangewezen, door andere redelijkerwijs niet voor risico van PSL komende
  omstandigheden, waaronder overmacht tevens begrepen, en/of door het bij het betreffende
  evenement aanwezige publiek, wordt door de wederpartij volledig vergoed. Indien en voor zover
  de zaken van PSL niet door PSL of door hem bij de overeenkomst betrokken derden worden
  beheerd, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico voor voldoende beveiliging van die
  zaken zorg te dragen, bijvoorbeeld gedurende de nachtelijke uren.
 • 12.4. Eventuele kosten voor vervangend materiaal en het bijbehorende transport, alsmede voor
  extra arbeid, zijn voor de wederpartij. PSL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
  ook, die door de wederpartij, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook
  ten aanzien van eventuele schade die de wederpartij lijdt doordat beschikbaar gestelde
  apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, tenzij dit geschiedt als gevolg van opzet of bewuste
  roekeloosheid van PSL.
 • 12.5. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd
  door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor PSL
  voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 • 12.6. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemmingen en
  vergunningen voor het gebruik van de door PSL beschikbaar gestelde zaken op de betreffende
  locatie. In geval deze toestemmingen of vergunningen ontbreken, kan dit niet als tekortkoming van
  PSL worden aangemerkt en maakt de wederpartij ter zake nimmer aanspraak op enige
  compensatie.
 • 12.7. Het gebruik van door PSL beschikbaar gestelde zaken geschiedt, onverminderd het
  bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op eigen risico van de wederpartij, ook
  indien deze zaken in het kader van de overeenkomst door PSL worden beheerd. Schade,
  bijvoorbeeld aan vloeren, almede eventuele schoonmaakkosten komen nimmer voor rekening van
  PSL.
 • 12.8. PSL draagt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van door de wederpartij
  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • 12.9. Voor aan PSL toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door verzekeringen van de
  wederpartij, is PSL nimmer aansprakelijk.
 • 12.10. PSL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden
  verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. PSL is, onverminderd het
  bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel
  12.11, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor schade die de wederpartij lijdt
  als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van PSL in de nakoming van de directe
  overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een
  goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met
  inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste
  vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PSL aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PSL toegerekend kunnen worden;
  en,
 • – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
 • 12.11.De aansprakelijkheid van PSL is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de
  overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
  aansprakelijkheid van PSL betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
  PSL nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de
  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van PSL daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd
  met het eventuele eigen risico van PSL dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 • 12.12. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient bij de rechter aanhangig
  te zijn gemaakt binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en voor de eisende partij
  bekend is geworden, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring
  overeenkomstig de wet.
 • 12.13. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van PSL , zal de wederpartij PSL
  vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding
  van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door
  PSL .
 • 12.14. Alle schade die PSL lijdt als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare
  omstandigheid, komt voor rekening van de wederpartij.


  Artikel 13. | Slotbepalingen
 • 13.1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal
  hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 13.3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van
  PSL wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te
  nemen, onverminderd het recht van PSL om de volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen
Chat openen
1
Welkom bij P-S-L, Wat kan ik voor u betekenen?